"Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/ 13-05-2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄), όπως ισχύει." .

"Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/ 13-05-2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄), όπως ισχύει." .

Σχετικά Αρχεία

ΦΕΚ 4308 Β 301216.pdf