"Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1541/4-6-2018 ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 65ΦΣ4653ΠΩ-ΤΦΝ) (ΑΔΑΜ: 18PROC003215311) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής."

"Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1541/4-6-2018 ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 65ΦΣ4653ΠΩ-ΤΦΝ) (ΑΔΑΜ: 18PROC003215311) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής."

Σχετικά Αρχεία

ΑΠΌΦΑΣΗ Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1541/4-6-2018 ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 65ΦΣ4653ΠΩ-ΤΦΝ) (ΑΔΑΜ: 18PROC003215311) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.pdf

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων βρείτε εδώ τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2018, η οποία είχε αναρτηθεί την 06/06/2018.pdf