«Δημοσίευση παράτασης υποβολής προσφορών »

«Δημοσίευση παράτασης υποβολής προσφορών »

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/ 39096 /2018/24-05-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια χρωμάτων για κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 διευκρινίζεται ότι ο χρόνος δημοσίευσης παρατείνεται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-06-2018.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.