ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

(Γραφείο Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Για Πράξεις που υλοποιήθηκαν από το
 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ »
 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Γ΄Κ.Π.Σ.) : 2000 έως 2006
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ :
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μάρτιο του έτους 1957 στη Ρώμη, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με την υπογραφή συνθήκης μεταξύ έξι (6) Ευρωπαϊκών Κρατών, τα οποία ήταν: η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.
 
Με τη πάροδο των χρόνων η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποκτούσε συνεχώς νέα Κράτη-Μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα .
 
Από το έτος 1993 η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), αποτελεί και τυπικά πλέον μία πραγματικότητα.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ένας από τους κύριους στόχους, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κατευθύνει τη δράση της είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή μεταξύ των Κρατών-Μελών και κατά συνέ-πεια απαιτείται μεταξύ άλλων και η ύπαρξη «μέσων» και «εργαλείων» σκοπός των οποίων είναι η εξάλειψη των οικονομικών, εθνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.
 
Η άσκηση αυτής της περιφερειακής διαρθρωτικής πολιτικής της Κοινότητας είναι στη ουσία η μεταφορά πόρων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και αποτελεί τη κύρια συνι-στώσα των δαπανών του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Η μεταφορά Πόρων γίνεται μέσω των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας που είναι τα ακόλουθα:
 
- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
- Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) 
- Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού & Αλιείας (ΧΜΠΑ)
 
Μέσα στα χρονικά πλαίσια εφαρμογής του Β’& Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994 – 2006) στην Ελλάδα έχει αναληφθεί σημαντική δράση με Εθνικό Συντονιστή το Υπουργείο Εργασίας, για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΚΤ.
 
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΑΕΝ)
 Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) επιτελούν το κοινωνικό ρόλο της παροχής Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε νέους επιπέδου μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Κύριος φορέας παροχής ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω της Δ/νσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) στην αρμοδιότητα της οποίας είναι οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
 
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μετά από διαπραγματεύσεις και συντονισμένες προσπάθειες πέτυχε να εντάξει και συγχρηματοδοτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 75%,-80% στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-των(ΥΠΕΠΘ) πράξεις που είχαν ως κύριο σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκ-παίδευσης. Ο συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμό ήταν 37,9 εκατ € ,ενώ η τελική απορρόφη-ση ανήλθε στα 31,2 εκατ € (82,2 %).
 
Αναλυτικά οι Πράξεις που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν : 
i) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΝ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤ. 01-01-2000 ΕΩΣ 30-06-2001» (Α’ ΦΑΣΗ) Προϋπολογισμού 4,8 εκατ. €
ii) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΝ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤ. 01-07-2001 ΕΩΣ 30-06-2003» (Β’ ΦΑΣΗ) Προϋπολογισμού 2 εκατ. €
iii) «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α’ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤ. 2001 ΕΩΣ ΚΑΙ 2003» Προϋπολογισμού 13,5 εκατ. €
iv) 5ΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (action plan) ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Προϋπολογισμού 45 χιλ. €
v) «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α’ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤ. 2004 ΕΩΣ ΚΑΙ 2006» Προϋπολογισμού 14 εκατ.€
 
Σημειώνεται ότι με την πράξη «Πρακτική Άσκηση πρωτοετών Σπουδαστών ΑΕΝ » επιτυγχάνεται αφενός η διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και αφετέρου συμπληρώνονται οι θεωρητικές γνώσεις και τα εργαστηριακά μαθήματα με την εκπαίδευση στους ίδιους τους δυνητικούς χώρους εργασίας.
 
Επιδιώκεται έτσι η προσαρμογή των γνώσεων των σπουδαστών στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η ενίσχυση των ικανοτήτων τους για ευκολότερη κοινωνικοποίηση στους χώρους εργασίας ,αναπτύσσοντας δεξιότητες αναγκαίες για την επαγ-γελματικής τους ένταξη. Τέλος με την συμμετοχή της εργοδοσίας επιτυγχάνεται η αύξηση των διαθεσίμων θέσεων πρακτικής άσκησης και διευκολύνεται η εξεύρεση τους.
 
Βασικός στόχος της ενέργειας είναι η υποστήριξη του ισχύοντος συστήματος της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στις ΑΕΝ της Χώρας (SANDWICH COURSE), με την ενίσχυση των προϋποθέσεων συνεργασίας και εξασφάλισης από την πλοιοκτησία του απαιτουμένου αριθμού πλοίων προς ναυτολόγηση των υπόχρεων προς τούτο σπουδαστών και βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης επί του πλοίου στα πλαίσια της ενδιάμεσης πρακτικής τους άσκησης. Γνώμονας πάντοτε είναι η δημιουργία Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σε αριθμό ανάλογο προς τις ανάγκες του Εμπορικού μας στόλου για να δημιουργούνται οι απαραίτητες εκείνες συνθήκες ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ναυτεργατικού δυναμικού.