Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας


Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας είναι αρμόδια για τη σύναψη ή κύρωση διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών που αφορούν σε θέματα ναυτικής εργασίας, τον καθορισμό της στελέχωσης ελληνικών πλοίων και τη σύνθεση πληρωμάτων, τη ρύθμιση θεμάτων επιδότησης ανέργων ναυτικών, την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων, την έκδοση κανονισμών που καθορίζουν την ιεραρχία και τα καθήκοντα του προσωπικού των πλοίων, τη λήψη μέτρων που αφορούν σε θέματα όρων και συνθηκών εργασίας ναυτικών στα πλοία, την κύρωση Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας, τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού, το χειρισμό θεμάτων πειθαρχικού ελέγχου ναυτικών καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας και τον έλεγχο φακέλων των προς συνταξιοδότηση ναυτικών. 

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α) Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων

β) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

γ) Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών, και

δ) Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας.