Γραφείο Σταδιοδρομίας


Η σύσταση του Γραφείο Σταδιοδρομίας για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ, το οποίο υπάγεται στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., προβλέφθηκε στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 21 Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α’ 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». Ως αρμοδιότητα έχει την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιρειών για την συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της ναυτολόγησης. Για το σκοπό αυτό υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξειδικευμένη διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή για την υποστήριξη και διευκόλυνση της διαδικασίας ναυτολόγησης σπουδαστών/στριών του Α’ και Β’ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://hmco.hcg.gr/

Λειτουργία Πιλοτικής Εφαρμογής Γραφείου Σταδιοδρομίας

Διαδικασία εισόδου σπουδαστή ΑΕΝ - Παράρτημα 1

Διαδικασία εγγραφής ναυτιλιακής εταιρείας - Παράρτημα 2

Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Γραφείου Σταδιοδρομίας