Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (Ε.Σ.Ε.Κ.) αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο που στοχεύει στη συνεργασία και τη συνέργεια των φορέων της Κρουαζιέρας για τη χάραξη μιας κοινής και ενιαίας στρατηγικής, στην προώθηση απαιτούμενων μέτρων/κινήτρων βελτίωσης και ανάπτυξης της διεθνούς Ευρωπαϊκής και Εθνικής κρουαζιέρας με την υποβολή προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που κάθε φορά εντοπίζονται.
Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας συγκροτήθηκε με την ΑΔΑ:71ΚΨ4653ΠΩ-Ψ2Β/14-07-2016: «Σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας» η οποία και τροποποιήθηκε με την ΑΔΑ:6Γ0Ψ4653ΠΩ-ΗΕ5/23-03-2018: «Τροποποίηση της αριθ.3133.6/63360/2016 /14-7-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας"»  

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Email :
cruise@yna.gov.gr
Τηλέφωνο : 213 137 -4152, -4487, -4703
Fax : 213 137 4177