Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Κατατάξεις-Προσλήψεις » Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

Εκτύπωση

10-08-2010

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2010 – 2011 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό.

Α) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν. (μέχρι έξι 06) για την διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων των Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων πλοίων, Κοινωνικά Καθήκοντα.

Β) Ιατροί (μέχρι δύο 02) Παθολόγοι ή χειρούργοι για την διδασκαλία μαθημάτων (Α΄ Βοήθειες – Επείγοντα Ιατρικά Περιστατικά).

Γ) Ναύκληροι Ε.Ν. (μέχρι τρεις 03) για την πρακτική διδασκαλία Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων.

2. Oι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των διδασκόμενων μαθημάτων βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας.

3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης να καταθέσουν ειδική έντυπη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Σχολή Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου(Δ/νση: Π. Ασπροπύργου Τ.Κ. 19.300) Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, δεν γίνονται αποδεκτά.

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210.55.74.204 και 210.5574.246 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανακοίνωση πρόσληψης


Σχετικά Αρχεία

prokir.pdf (153 KB)