Αρχική σελίδα » Ναυτιλία » A.T.IC.S

A.T.IC.S

Εκτύπωση

Το Ε.Κ.ΘΑΣ. στα πλαίσια της σύμβασης 6350/08 με ανάδοχο την REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΑΕ υλοποιεί το έργο «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός Τεχνολογικά Προηγμένου Συστήματος Ελέγχου και Επιτήρησης των Θαλασσίων Συνόρων (ADVANCED TECHNOLOGICAL INTEGRATED SYSTEM FOR THE CONTROL & SURVEILANCE OF THE SEA BORDERS – ATICS) και πιλοτική υλοποίησή του μέσω σχετικής εφαρμογής» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ARGO 2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το έργο στοχεύει στη διερεύνηση:
α. των τρόπων χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων
β. του τρόπου χρήσης της υφιστάμενης υποδομής του συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS), η οποία έχει αναπτυχθεί για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προκειμένου καλυφθούν ανάγκες ασφάλειας και προστασίας θαλασσίων συνόρων
γ. των τρόπων χρήσης ευφυών συστημάτων και συστημάτων λήψης απόφασης, προκειμένου επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των επιχειρησιακών μέσων και η βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού Λ.Σ.
δ. ερευνητικών μεθόδων και πρακτικών που μπορούν να εφαρμοσθούν στο πεδίο αυτό».

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκής Ένωσης