Αρχική σελίδα » Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. » Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού (ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.) » Νομοθεσία

Νομοθεσία

Εκτύπωση

Το Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.), Βασιλικά Διατάγματα (Β.Δ.), Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.), Ν.Δ (Νομοθετικά Διατάγματα) και Νόμους (Ν.).

*(Δεν διατίθεται σε μορφή pdf)

Σελίδα12
Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.

Ν2683/1999 - (ΦΕΚ 19)

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις
09-02-1999

Ν2575/1998 - (ΦΕΚ 23)

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
04-02-1998

ΠΔ362/1997 - (ΦΕΚ 240)

Διατήρηση Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
28-11-1997

Ν2503/1997 - (ΦΕΚ 107)

Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
30-05-1997

*Ν1943/1991 - (ΦΕΚ 50)

Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμισητου προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις
11-04-1991

*Ν1558/1985 - (ΦΕΚ 137)

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
26-07-1985

*ΒΔ14/19/1/1939 - (ΦΕΚ 24)

Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων
19-01-1939

Σελίδα12