Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Διακηρύξεις » Διαγωνισμοί Έργων

Διαγωνισμοί Έργων

Εκτύπωση

Ματαίωση και επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

30-09-2015
Προμήθεια χημικών διασκορπιστικών Ουσιών (Χ.Δ.Ο.) 3ης γενιάς, Τύπου 2, για την κάλυψη αναγκών ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.¨ , προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο Ευρώ #73.062,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

περισσότερα...

Ματαίωση και επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

29-09-2015
Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων χερσαίων μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.¨, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ #68.500,00€# (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

περισσότερα...

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

29-09-2015
Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων Ευρώ #39.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

περισσότερα...

Ματαίωση και επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

29-09-2015
Προμήθεια εξοπλισμού επισκευών πλωτών – χερσαίων μέσων για τις ανάγκες της ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. για τα είδη με α/α 01, 04, 05 & 08, προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων Ευρώ #33.000,00€# (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

περισσότερα...

Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

21-09-2015
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Οκτωβρίου, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

περισσότερα...