Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Διακηρύξεις » Διαγωνισμοί Έργων

Διαγωνισμοί Έργων

Εκτύπωση

Ματαίωση και επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

20-05-2015
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τομέα Ναυτιλίας

περισσότερα...

Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

18-05-2015
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ την 11- 06 - 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή της Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

περισσότερα...

Ματαίωση και Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

07-05-2015
Προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.¨ για τα είδη με α/α 02, 03 & 05 του πίνακα της με Α.Φ.: 353.5-96/1763/14/22-10-2014 ¨Απόφασης Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,)¨ με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των αριθ. 2 και 5 ειδών προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ #7.995,00€# (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

περισσότερα...