Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Νέα

Τα νέα

Εκτύπωση
ΑπόΈως

Ορθή επανάληψη και απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

18-07-2014
Επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων στην υλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών

15-07-2014
Yλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης

10-07-2014
Κατ΄ εφαρμογή των (α) (β) και (γ) σχετικών στις 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στο γραφείο 327 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να αντικατασταθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Ειδών ή Εργασιών {αξίας 2.500,00€(με ΦΠΑ) έως 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)} .

περισσότερα...

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

03-07-2014
Από την αρμόδια Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανακοινώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που πραγματοποιήθηκε την 01-07-2014.

περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

30-06-2014
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 03/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου...

περισσότερα...