Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα1234

Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

14-04-2014
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ (Υ.Ν.Α.) καλεί πλοιοκτήτες / πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας τριών (03) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν.

περισσότερα...

Διενέργεια κληρώσεων

18-03-2014
Στις 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ., στο γραφείο 327 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα διενεργηθούν κληρώσεις προκειμένου να αναδειχθούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση των ετήσιων Επιτροπών Προμηθειών.

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών

14-03-2014
Υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και εξειδίκευση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο πλαίσιο του ΣΕΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020»

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών

07-03-2014
Ανακοινώνεται ότι στις 11/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με Αξιοποίηση ψηφιοποιημένων δεδομένων» ...

περισσότερα...

Κατάλογος συμβάσεων έτους 2013

28-02-2014
Παροχή υπηρεσιών και Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013"σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 της αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΠ 3628/26/11/2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1856 Β΄).

περισσότερα...

Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης περιόδου 01-11-2014 έως 31-10-2015

26-02-2014
Τροποποιήσεις Δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών και στη Διεύθυνση Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη Δρομολογιακή Περίοδο 1-11-2014 έως 31-10-2015

περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

20-01-2014
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Περιφερειακών Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

περισσότερα...

Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

02-09-2013
Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

περισσότερα...

Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

30-08-2013
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

περισσότερα...

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης

30-08-2013
Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

περισσότερα...

Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

28-08-2013
Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας

περισσότερα...

Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

27-08-2013
Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

περισσότερα...

Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

27-08-2013
Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

22-07-2013
Ανακοινώνουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των (α) (β) και (γ) σχετικών στις 24-07-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., στο γραφείο 327 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του ΜΠΥ ΧΑΜΠΑΙΟΥ Κων/νου.

περισσότερα...

Σελίδα1234