Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες » Κλάδος Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π) » Ασφάλεια σε πλοία και λιμένες (ΔΕΔΑΠΛΕ)

Αρμοδιότητες ΔΕΔΑΠΛΕ

Εκτύπωση
ΣΧΕΤ: Το ΠΔ 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α΄)

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) είναι αρμόδια για θέματα ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2 της Δ.Σ SOLAS (Κώδικας ISPS), του Ν. 3622/2007 (Α’281), του Κανονισμού 725/2004/ΕΚ και της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, όπως ισχύουν, καθώς και επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπόχρεων πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006, μέσω των Ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων.

β) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία.

γ) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες.

δ) Τμήμα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006.

Εγκύκλιοι (ISPS)

Παραρτήματα (ISPS)

Ανακοινώσεις Ασφάλειας (ISPS)

Έργο της ΔΕΔΑΠΛΕ είναι η προετοιμασία των κατάλληλων εισηγήσεων και προτάσεων στην στρατιωτική και πολιτική ηγεσία ως προς τον τρόπο προετοιμασίας και υλοποίησης των νέων απαιτήσεων ασφαλείας (security) για τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις της Δ.Σ. SOLAS Κεφαλαίου XI-2 (International Ship and Port facilities Security).

 • Εγκύκλιος για την υλοποίηση νέων απαιτήσεων Κεφ. XI-2 της ΔΣ SOLAS 74 και του ISPS Code για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις

Η παρούσα εγκύκλιος είναι η πρώτη που εκδίδεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προαναφερόμενης Επιτροπής και σκοπό έχει να δώσει μια πρώτη βοήθεια παρέχοντας οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία που πρέπει να γίνει από τους φορείς εκμετάλλευσης - διαχείρισης των Λιμένων της Χώρας μας προκειμένου να διεκπεραιωθεί το ταχύτερο δυνατό το μεγάλο έργο της ασφάλειας (security) των λιμανιών. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής των νέων απαιτήσεων για τις λιμενικές εγκαταστάσεις που δέχονται πλοία διεθνών πλόων είναι η 01-07-2004 και θα είναι ευνόητες οι συνέπειες και οι επιπτώσεις για τα λιμάνια αυτά που δεν θα έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων (L310 της 25.11.2005). Καθορισμός απαιτήσεων, διαδικασιών και τρόπου ελέγχου για την αναγνώριση Οργανισμών Ασφάλειας και την εξουσιοδότηση αυτών από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν προκειμένου να τους ανατεθεί το κυβερνητικό έργο της εκπόνησης μελετών Αξιολόγησης Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, έναντι ενδεχομένων κινδύνων από μη νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004ΕΚ για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και αξιολογήσεων ασφάλειας λιμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων.αρχείο Acrobat

Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφάλειας

Αρχείο Διαρκούς σύνοψης

Τροποποιήσεις της ΔΣ SOLAS 74 "Περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλλασσα" (κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες) και ο Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)

Οδηγίες σχετικά με τις νέες τροποποιήσεις της ΔΣ SOLAS 74

Ερωτηματολόγιο ΑΑΛΕ_ΣΑΛΕ

 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρχείο Acrobat
 • Ερωτηματολόγιο - Φύλλο Συμμόρφωσης Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου
  (Ship Security Plan) αρχείο Word
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) αρχείο Word
  (Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος CSR) αρχείο Word
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (ISSC) αρχείο Word
  (Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος ISSC) αρχείο Word
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Έγκρισης Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου
  (Ship Security Plan Approval) αρχείο Word
  (Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος SSPA) αρχείο Word
 • Κωδικοί Ναυτιλιακών Εταιρειών αρχείο Word
 • ΥΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ