Αρχική σελίδα

ΕνημέρωσηΣύνδεσμοι
Ορθή επανάληψη και απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

[18-07-2014]
Επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων στην υλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών

[15-07-2014]
Yλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»

Διενέργεια κλήρωσης

[10-07-2014]
Κατ΄ εφαρμογή των (α) (β) και (γ) σχετικών στις 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στο γραφείο 327 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να αντικατασταθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Ειδών ή Εργασιών {αξίας 2.500,00€(με ΦΠΑ) έως 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)} .

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

[03-07-2014]
Από την αρμόδια Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανακοινώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που πραγματοποιήθηκε την 01-07-2014.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

[30-06-2014]
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 03/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου...

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών

[24-06-2014]
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 27/06/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παραλαβής γραφικής ύλης και αναλωσίμων...
Last refresh cache : 21 July 2014, 08:25.36